Organizing Committee

General Chair:
Lusheng Wang (City University of Hong Kong)

TPC co-chairs:
Minming Li (City University of Hong Kong)
Hubert Chan (The University of Hong Kong)

Publicity co-chairs:
Ke Yi (Hong Kong University of Science and Technology)
Hongwei Du (Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School)

Financial Chair:
Yingchao Zhao (Caritas Institute of Higher Education)

Web Chair:
Ken Fong (City University of Hong Kong)