Committees


General Chairs

Qisheng Li, Jishou University, Jishou, China
Jun Wang, City University of Hong Kong, Hong Kong

Organizing Chairs

Hanxiong Li, City University of Hong Kong, Hong Kong
Jianfeng Li, Jishou University, Jishou, China
Bolin Liao, Jishou University, Jishou, China
Lin Xiao, Hunan Normal University, Changsha, China

Program Chairs

Zhenyuan Guo, Hunan University, Changsha, China
Long Jin, Lanzhou University, Lanzhou, China
Yongming Li, Liaoning University of Technology, Jinzhou, China
Yong Wang, Central South University, Changsha, China

Special Sessions Chairs

Xinyi Le, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
Shuai Li, Oulu University, Oulu, Finland
Biao Luo, Central South University, Changsha, China
Zhijun Zhang, South China University Technology, Guangzhou, China

Publications Chairs

Shuqing Gong, Changsha University of Science and Technology, Changsha, China
Lei Jia, Inner Mongolia University, Hohhot, China
Mei Liu, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Shiqin Ou, Guizhou University, Guiyang, China
Qiuyue Zuo, Hunan Normal University, Changsha, China

Publicity Chairs

Jianhua Dai, Hunan Normal University, Changsha, China
Jin Hu, Chongqing Jiaotong University, Chongqing, China
Nian Zhang, University of District of Columbia, Washington, DC, USA

Registration Chairs

Shenshen Gu, Shanghai University, Shanghai, China
Shaofu Yang, Southeast University, Nanjing, China
Yumin Yin, Jishou University, Jishou, China

Local Arrangements Chairs

Lei Ding, Zunyue Qin, Jishou University, Jishou, China