Committees


Organizing Committee

General Chairs

Benhui Chen, Dali University, Dali, China
Jun Wang, City University of Hong Kong, Hong Kong

Steering Chairs

Derong Liu, University of Illinois, Chicago,USA
Wei Zhang, Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China

Program Chairs

Lu Liu, City University of Hong Kong, Hong Kong
Nian Zhang, University of District of Columbia, Washington, DC, USA

Special Sessions Chairs

Long Jin, Lanzhou University, Lanzhou, China
Hao Luo, Harbin Institute of Technology, Harbin, China
Zhihui Zhan, South China University of Technology, Guangzhou, China

Tutorial/Workshop Chairs

Jinde Cao, Southeast University, Nanjing, China
Tingwen Huang, Texas A&M University at Qatar, Doha, Qatar
Wenhua Qian, Yunnan University, Kunming, China
Jiang Xiong, Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China

Publications Chairs

Zilin Gao, Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China
Peng Liu, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou, China
Jiasen Wang, Purple Mountain Laboratories, Nanjing, China
Junhong Zhao, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, China

Publicity Chairs

Yuming Feng, Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China
Dujuan Wang, Sichuan University, Chengdu, China
Jian Wang, China University of Petroleum, Qingdao, China

Registration Chairs

Shenshen Gu, Shanghai University, Shanghai, China
Xiaowei Li, Dali University, Dali, China
Qingshan Liu, Southeast University, Nanjing, China
Zhenyu Lu, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China

Local Arrangements Chairs

Xiaowei Li, Dali University, Dali, China
Dengqi Yang, Dali University, Dali, China