Committees


General Chairs

Xiaolin Hu, Tsinghua University, Beijing, China
Sitian Qin, Harbin Institute of Technology, Weihai, China

Advisory Chairs

Derong Liu, University of Illinois - Chicago, Chicago, USA
Jun Wang, City University of Hong Kong, Hong Kong

Program Chairs

Xinyi Le, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
Zhijun Zhang, South China University of Technology, Guangzhou, China

Special Sessions Chairs

Wei Bian, Harbin Institute of Technology, Harbin, China
Jianchao Fan, Dalian University of Technology, Dalian, China
Jiqiang Feng, Shenzhen University, Shenzhen, China
Zhouhua Peng, Dalian Maritime University, Dalian, China
Wenying Xu, Southeast University, Nanjing, China

Workshop Chair

Zhigang Zeng, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Publicity Chairs

Tingwen Huang, Texas A&M University - Qatar, Doha, Qatar
Bin Xu, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China
Zhigang Zeng, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
Nian Zhang, University of District of Columbia, Washington, DC, USA

Publications Chairs

Hangjun Che, Southwest University, Chongqing, China
Wenwen Jia, Southeast University, Nanjing, China
Man-Fai Leung, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK
Na Liu, Tianjin Normal University, Tianjin, China

Registration Chairs

Shenshen Gu, Shanghai University, Shanghai, China
Kaining Wu, Harbin Institute of Technology, Weihai, China
Shaofu Yang, Southeast University, Nanjing, China

Local Arrangements Chairs

Xinrui Jiang and Pengcheng Li, Harbin Institute of Technology, Weihai, China